اجرای اسکلت بتنی (اینتل دک) پروژه دماوند 1 و 2

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظر دارد جهت اجراي اسکلت بتنی (اینتل دک) پروژه دماوند 1 و 2 از طریق مناقصه عمومی تک مرحله اي را به صورت تهاتري اجرا نماید. متقاضيان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند پيشنهاد فنی خود را با توجه به اسناد مناقصه و سایر ضمائم پيوست به شرح ذیل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمایند.

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان در نظر دارد جهت اجراي اسکلت بتنی (اینتل دک) پروژه دماوند 1 و 2 از طریق مناقصه عمومی تک مرحله اي را به صورت تهاتري اجرا نماید. متقاضيان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند پيشنهاد فنی خود را با توجه به اسناد مناقصه و سایر ضمائم پيوست به شرح ذیل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمایند.